select
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOD Electronics B.V. Genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen geregistreerde of beschermde namen respectievelijk merken zijn. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot aanpraken tot schadevergoeding of anderszins tot aanspraken leiden.
 
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie worden door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van HOD Electronics B.V. komen.
.